17.11.2017 изменения в закона за счетоводство

Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период няма да публикуват ГФО в Търговски регистър до 30 юни, но трябва да декларират това обстоятелство с декларация в срок до 31 март на следващата година.
Такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат.

Това гласят последните изменения в Закона за счетоводство ,публикувани в ДВ 92 от 17 ноември 2017 г

Оставете коментар