placeit-16-1024x768

Нови срокове наредба № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г

НОВИ СРОКОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИТЕ В  НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ…
cloud-accounting

Онлайн и дистанционно счетоводно обслужване

Живеем в интересните и динамични времена  на 21 век характеризиращи се с глобализация и прогресивно развитие на дигиталните технологии.  Счетоводното обслужване от разстояние е напълно възможно благодарение на съвременните технологии за обмен на документи и информация. Счетоводната кантора работи по…
Non-Profit

Задължение за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел в търговски регистър след 01.01.2018

Юридическите лица с нестопанска цел, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища, са длъжни да подадат заявление за пререгистрация по този закон в срок до 31 декември 2020 г. Държавна такса за пререгистрацията не се…
taxes

Новото данъчно облекчение за безкасови плащания в сила от 2017 година

Физическите лица могат да ползват данъчно облекчение за извършените през годината безкасови плащания при спазване на следните условия :  Придобитите доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа да бъдат получени по банков път 100 %. Извършените…
Professional translations of financial reports

17.11.2017 изменения в закона за счетоводство

Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период няма да публикуват ГФО в Търговски регистър до 30 юни, но трябва да декларират това обстоятелство с декларация в срок до 31 март на следващата година. Такси по чл. 12, ал.…
deklarirane2

Нови прагове за деклариране 2018

НАП вече прие новите прагове за деклариране за 2018 г по системата „Интрастат“ със Заповед № РД-05-766/16.10.2017 г. на основание чл.3 ,ал. 1,т 1 от Закона за статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки и те са ,както следва: За поток…