baner1

Данъчната кампания 2020

Данъчната кампания ще стартира на 10.01.2020 г. В периода от 1 до 9 януари 2020 г. в НАП ще се извършват дейности, свързани  с процесите по годишно приключване за 2019г. и превключване работата на информационните системи за 2020 г. Подаване…
placeit-16-1024x768

Регистрираните по ДДС без СУПТО сменят касовите си апарати до края на март

Регистрираните по ДДС без СУПТО сменят касовите си апарати до края на март Регистрираните по закона за данък върху добавената стойност лица, които не използват софтуер за управление на продажбите, а отчитат продажбите си само на фискално устройство, имат 2…
placeit-16-1024x768

Нови срокове наредба № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г

НОВИ СРОКОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИТЕ В  НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ…
cloud-accounting

Онлайн и дистанционно счетоводно обслужване

Живеем в интересните и динамични времена  на 21 век характеризиращи се с глобализация и прогресивно развитие на дигиталните технологии.  Счетоводното обслужване от разстояние е напълно възможно благодарение на съвременните технологии за обмен на документи и информация. Счетоводната кантора работи по…
Non-Profit

Задължение за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел в търговски регистър след 01.01.2018

Юридическите лица с нестопанска цел, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища, са длъжни да подадат заявление за пререгистрация по този закон в срок до 31 декември 2020 г. Държавна такса за пререгистрацията не се…
taxes

Новото данъчно облекчение за безкасови плащания в сила от 2017 година

Физическите лица могат да ползват данъчно облекчение за извършените през годината безкасови плащания при спазване на следните условия :  Придобитите доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа да бъдат получени по банков път 100 %. Извършените…
Professional translations of financial reports

17.11.2017 изменения в закона за счетоводство

Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период няма да публикуват ГФО в Търговски регистър до 30 юни, но трябва да декларират това обстоятелство с декларация в срок до 31 март на следващата година. Такси по чл. 12, ал.…
deklarirane2

Нови прагове за деклариране 2018

НАП вече прие новите прагове за деклариране за 2018 г по системата „Интрастат“ със Заповед № РД-05-766/16.10.2017 г. на основание чл.3 ,ал. 1,т 1 от Закона за статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки и те са ,както следва: За поток…