team

Започнахме 1993...

Началото бе в далечната 1993 година. Започнахме с ентусиазма на младостта и надеждата за добро бъдеще.

Преживяхме  икономическите кризи, нестабилност, спадове и възходи в страната ни.

team2

Стремеж към съвършенство

Нашите клиенти са с разнообразна сфера на дейност от икономическото пространство.

Нашите служители са образовани ,компетентни и лоялни.

Ние непрекъснато поддържаме квалификацията си и повишаваме компетенциите си.

Проявяваме индивидуален подход към всеки един клиент, съобразяваме се с изискванията и потребности на неговия бизнес.

Лакови Консулт

Професионален счетоводен екип с висококачествено експертно обслужване.

Ние спазваме фундаменталните принципи заложени в Етичния кодекс на Международната организация на счетоводителите, тъй като отличителна черта на счетоводната професия е поемането на отговорност да се действа в обществен интерес.

Фундаментални принципи на професионалния счетоводител

1

Почтеност

Професионалният счетоводител трябва да бъде прям и честен във всички професионални и бизнес отношения.

2

Обективност

Професионалният счетоводител не бива да позволява отношение на предубеденост и предразсъдъци, конфликт на интереси или злоупотреба от неоправдано влияние на други лица за отхвърляне, пренебрегване или заобикаляне на професионална или бизнес преценка.

3

Професионална компетентност и надлежно внимание

Професионалният счетоводител има продължаващо задължение да поддържа професионалните си знания и умения на ниво, необходимо, за да гарантира, че клиентът или работодателят получава компетентна професионална услуга, базирана на съвременното развитие на практиката, законодателството и методологията. Професионалният счетоводител трябва да действа с усърдие и задълбоченост, както и в съответствие с приложимите методологически и професионални стандарти, когато предоставя професионални услуги.

4

Конфиденциалност

Професионалният счетоводител трябва да зачита конфиденциалността на информацията, придобита в резултат на професионални или бизнес отношения, като не бива да оповестява подобна информация на трети лица без подобаващо и специфично пълномощие, освен ако има законово или професионално право, или пък морално задължение да я оповести. Конфиденциалната информация, придобита в резултат на професионални или бизнес отношения, не бива да се използва в лична полза на професионалния счетоводител или трети лица.

5

Професионално поведение

Професионалният счетоводител трябва да спазва съответните закони и нормативни разпоредби, като избягва всяко действие, което дискредитира професията.