Счетоводна кантора Лакови Консулт предлага:

 • Изготвяне на счетоводна политика съгласно действащите счетоводни стандарти
 • Ежемесечна обработка на документите със счетоводен софтуер
 • Изготвяне на дневници и деклараци по ЗДДС и подаване н системата на НАП
 • Изготвяне на всички необходими декларации по ЗКПО ,ЗДДФЛ и ДОПК и подаване в системата на НАП.
 • Съставяне на междинни счетоводни отчети
 • Съставяне на ГФО съгласно изискванията на приложимите счетоводни стандарти и Закона за счетоводството.
 • Изготвяне на ГОД и годишна данъчна декларация ,подаване в системите на НСИ и НАП
 • Консултиране във връзка с настъпилите промени в данъчно,осигурително и счетоводно законодателство.
 • Всичко свързано с ТРЗ и организация на труда
  • Изготвяне на разчетно-платежни ведомости ,
  • Изчисляване на дължимите осигурителни и данъчни задължения на персонала
  • Обработка на болнични листове и подаването им в системата на НОИ.
  • Ежемесечно подаване на декларации свързани с персонала
  • Изготвяне на необходимите документи за пенсиониране.
  • Изготвяне на СИС на основание граждански договори ,наеми и други договори с физически лица.

За микропредприятия с ограничен брой документи, без назначен персонал, съставяне на ГФО, ГОД и данъчна декларация. Консултиране, съдействие и изготвяне на данъчни декларации на физически лица.

Стартирате нов бизнес или изпитвате колебание за вземане на бизнес решения? Потърсете ни, ние ще ви помогнем да преплувате морето от информация и да вземете правилното решение за бъдещето.

Свържете се с нас

 +359 677 6 68 89

или