Нови срокове наредба № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г

НОВИ СРОКОВЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИТЕ В  НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

1. Регистрираните по ДДС лица (с изключение на лицата, ползващи ЕСФП и ИАСУТД) трябва да сменят или  модифицират (чрез производители/вносители на фискални устройства), използваните от тях фискални устройства най-късно до 31 март 2019 г.

2. За нерегистрираните по ДДС лица и лицата, използващи ЕСФП срокът е  до 30  юни 2019 г.

3. Ползвателите на ИАСТУД трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба Н-18/2006 г.  до края на 2019 г.

4. Лицата, които използват софтуер за управление на продажби:

4.1. Регистрирани по ЗДДС трябва да подадат в НАП информация за използвания от тях  софтуер в срок до  31.05.2019 г чрез квалифициран електронен подпис .

4.2. Нерегистрираните по ЗДДС лица, които използват софтуер за управление на продажби, трябва да подадат в НАП информация за използвания от тях  софтуер в срок до 31.08.2019 г. чрез квалифициран електронен подпис .

4.3 При инсталиране на нов софтуер за управление на продажби в търговския обект, лицата са длъжи да подадат информация в 7-дневен срок с квалифициран електронен подпис. При промяна на данните  задължените лица подават актуална информация в 7-дневен срок от настъпване на промяната.

5. Лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на фискални устройства, привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите на Глава седма в срок до 30 юни 2019 г. Срокът за лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на ИАСУТД е до 31 декември 2019 г. Издадените удостоверения за регистрация на тези лица са валидни до 30 юни 2019 г., съответно до 31 декември 2019 г.

6. Лицата, производители/разпространители на софтуер:

От 1 декември 12.2018 г. производител/разпространител на софтуер за управление на продажбите може  да  декларира съответствие на програмен продукт с изискванията на Наредба Н-18/2006 г., като това ще става с квалифициран електронен подпис чрез електронна-услуга, достъпна на интернет страницата  на НАП.

7. Изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, влизат в сила от 29 декември 2018 г. Лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин към 29 декември 2018 г. трябва да подадат информация за това в срок до 29 март 2019 г. Данните, които трябва да бъдат подадени, са посочени в Приложение 33 от Наредба Н-18.

Неспазването на заложените в Наредба Н-18/2006 г. срокове може да доведе не само до налагане на имуществени санкции, но и до запечатване на търговския обект.

Оставете коментар