Как се формира цената?

Месечната такса при абонаментно счетоводно обслужване се определя по договаряне като се отчитат различните фактори, имащи значение за типа абонамент, който ще Ви предложим отчитайки спецификата на дейноста на всеки един клиент.

Цените на еднократно годишно приключване също се определят от спецификата на дейността, сложността и обема,както и ангажираността свързана с процедурите

Изготвяне на оферта

Конкретна оферта за цена за счетоводно обслужване съобразена със Вашите нужди и специфика можем да изготвим след като ние предоставите следните данни:

 • Вид търговец съгласно Търговския закон / ЕТ ,ООД ,ЕООД ,ЕАД,АД/
 • ЮЛНЦ съгласно ЗЮЛНЦ и други сдружение по ЗЗД
 • Предмет на дейността на фирмата / търговия ,производство ,услуги ,др/
 • Наличие на внос,износ ,ВОП ,ВОД ,услуги в ЕС или извън него.
 • Брой обекти за извършване на дейността
 • Среден брой на персонала за извършване на дейността
 • Регистрация по ЗДДС
 • Наличие на чуждестранно участие
 • Прибризителен среден брой първични счетоводни документи на месец
 • Задължение за извършване на финансов одит
 • Прилагана счетоводна база за предходната година / МСС или НСС/
 • Други специфични условия на Вашата дейност

Защо сме избрали този подход?

Целта ни е да обхванем спецификата на дейността на всеки отделен клиент като се съобразим с конкретните му нужди и възможности за да удовлетворим напълно неговите изисквания.