Нови прагове за деклариране 2018

НАП вече прие новите прагове за деклариране за 2018 г по системата „Интрастат“ със Заповед № РД-05-766/16.10.2017 г. на основание чл.3 ,ал. 1,т 1 от Закона за статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки и те са ,както следва:

 • За поток „Изпращания“ – 260 000 лева.
 • За поток „Пристигания“ -430 000 лева

Праговете за статистическа стойност са ,както следва:

 • За поток „Изпращания“ 12 800 000 лева
 • За поток „Пристигания“ – 6300 000 лева

Задължени лица/ интрастат оператори/ за подаване на декла¬рации по система „Интрастат“, са лицата, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, които осъществяват вътрешно-общностна търговия със стоки в годишни обеми, изразени в стойност, над праговете за деклариране ,които се приемат със Заповед ежегодно до 31 октомври.

Интрастат операторът може да има годишно или текущо задължение за деклариране по система Интрастат, в зависимост от периода на възникване на задължението.

Годишно задължение за деклариране по система Интрастат поотделно за всеки търговски поток за дадена година възниква, когато годишният обем на вътрешнообщностната търговия със стоки за този търговски поток през предходната година надхвърли съответния праг за дадената година.

Текущо задължение за деклариране по система Интрастат поотделно за всеки търговски поток през дадена година възниква, когато лицето не е имало възникнало годишно задължение и в рамките на годината обемът вътрешнообщностна търговия със стоки за даден търговски поток надхвърли съответния праг за дадената година.

Определен е праг за опростено деклариране на единични сделки с ниска стойност 390 лева.
Данните ,които подлежат на деклариране по системата „Интрастат“ за 2018 г са :

 1.  Код на стоката
 2.  Държава членка партньор
 3.  Държава на произход (при пристиганията)
 4.  Вид сделка
 5.  Условия на доставка
 6.  Вид транспорт
 7.  Националност на транспортното средство
 8.  Регион на : -произход или на потребление
 9.  Нето тегло в килограми
 10.  Количество по допълнителна мярка
 11.  Стойност
 12.  Статистическа стойност

Срокът за подаване на ежемесечна Интрастат декларация е до 14-то число на месеца, следващ референтния период.

Интрастат оператори с възникнало теку¬що задължение са задължени да подадат Интрастат декларация за първия ре¬ферентен период до 20-то число на месеца, следващ този период. За следващите референтни периоди срокът е до 14-то число на следващия месец.

Начинът за подаване на Интрастат декларациите е по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис. Това може да бъде направено през интернет страницата на НАП.

Оставете коментар